Upozornění k výkonnosti a poučení o rizicích

Aura Invest Group s.r.o. je vázaným zástupcem obchodníka s cennými papíry Colosseum, a.s.

Materiál je určen pouze pro informační a propagační účely, úplná informace o podmínkách poskytování služby je uvedena v příslušné smluvní dokumentaci a prospektu služby, případně se informujte u společnosti Colosseum, a.s.. mimo informace, jejichž zdrojem je přímo Colosseum, a.s., jsou informace uvedené v tomto dokumentu získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale společnost Colosseum, a.s. ani její vázaný zástupce Aura Invest Group s.r.o. neposkytují žádnou záruku, výslovnou nebo nepřímou, že tyto údaje nebo jakékoli názory založené na těchto zdrojích a uvedené na webových stránkách www.aurainvest.cz jsou přesné a úplné. Jiné finanční instituce nebo osoby mohou mít jiné názory nebo mohou z faktu nebo úvah analyzovaných v tomto dokumentu zaujímat jiné závěry.

Veškeré scénáře, předpoklady, historické nebo simulované výkonnosti, orientační ceny nebo příklady možných transakcí nebo výnosů jsou uvedeny jen pro ilustraci a společnost Colosseum, a.s. ani její vázaný zástupce Aura Invest Group s.r.o. neposkytují žádnou záruku, že jsou popsané příznivé scénáře pravděpodobné a že mohou nastat, ani záruku toho, že lze obchodovat za podmínek zde uvedených nebo dosáhnout některých z možných ilustrovaných výnosů. společnost Colosseum, a.s. ani její vázaný zástupce Aura Invest Group s.r.o. neodpovídá za to, že k okamžiku posuzování informací obsažených v tomto dokumentu zákazníkem budou tyto informace stále aktuální. Tento typ informací má svá přirozená omezení, která je třeba pečlivě zvážit. I když byly informace připraveny v dobré víře v souladu s vlastními interními modely společnosti a jinými relevantními zdroji, analýzy založené na jiných modelech nebo předpokladech mohou přinést odlišné výsledky. Tato analýza se proto může značně lišit od analýz získaných z jiných zdrojů nebo od jiných účastníků trhu. Dále upozorňujeme na to, že tato analýza je založena na několika předpokladech, které nemusejí být ve skutečných obchodních podmínkách splněny. Na rozdíl od skutečné výkonnosti, hypotetické, cílové, předpokládané nebo simulované výkonnosti, výnosy nebo scénáře nemusejí nutně odrážet příslušné faktory trhu, jako je zachování likvidity, poplatků a transakčních nákladů.

Údaj o reálné výkonnosti strategie Aura Invest Aktivní správa a Aura Invest Chytré portfolio odpovídá průměrné výkonnosti klientských účtů využívajících strategii Aura Invest Aktivní správa a Aura Invest Chytré portfolio ve službě automatické investiční strategie. Do výpočtu jsou zahrnuty všechny účty obchodující v příslušné strategii v daném měsíci od počátku do konce měsíce. Hodnota účtu je očištěna o všechny poplatky a odměny ze zisku. Ohledně vývoje za období reálné výkonnosti se tímto zákazník výslovně upozorňuje, že se použité údaje týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Simulovaná výkonnost strategie Aura Invest Aktivní správa a Aura Invest Chytré portfolio je vytvořena na základě zpětně testovaných signálů a strategií dle dat z příslušných burz. Výsledek je po odečtení všech poplatků a výkonnostní odměny podle platného ceníku strategie Aura Invest Aktivní správa a Aura Invest Chytré portfolio. Ohledně vývoje za období simulované výkonnosti se tímto zákazník výslovně upozorňuje, že se dané údaje týkají simulované výkonnosti v minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Dlouhodobá výkonnost strategie Aura Invest Aktivní správa a Aura Invest Chytré portfolio byla vytvořena spojením reálné a simulované výkonnosti. Výsledek je po odečtení všech poplatků a výkonnostní odměny podle platného ceníku strategie Aura Invest Aktivní správa a Aura Invest Chytré portfolio.

Zákazník se výslovně upozorňuje, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zákazník se dále upozorňuje, že výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu.

U každé investice souvisí možný výnos úzce s rizikem. Cílený výnos strategie Aura Invest Aktivní správa a Aura Invest Chytré portfolio představuje cílový předpokládaný roční výnos z vložené investice po odečtení všech poplatků a odměny ze zisku. Cílové, předpokládané či možné výnosy ani návratnost investice nemohou být zaručeny. Zákazník se dále upozorňuje, že výnos muže kolísat v důsledku výkyvu měnového kurzu. Minimální požadovaný vklad Aura Invest Aktivní správa a Aura Invest Chytré portfolio je 200 000 czk.

Více informací naleznete v dokumentu Základní informace pro klienty zde.Menu