Subsaharská Afrika: Budoucí motor světové ekonomiky?


Do regionu Subsaharské Afriky se zahrnují všechny země ležící na africkém kontinentu, které zároveň nespadají do oblasti severní Afriky. V současné době prochází většina zemí Subsaharské Afriky demografickou přeměnou. Podíl mladých (0 – 14) a starých (65+) lidí se na celkovém počtu obyvatel snižuje, zatímco podíl lidí v produktivním věku (15 – 64) se zvyšuje. Zastoupení věkových skupin v Subsaharské Africe od roku 1950 vyobrazuje následující graf.

V současnosti žije v Subsaharské Africe necelá miliarda lidí, ovšem v roce 2050 to bude více jak dvě miliardy a koncem 21. století budou v oblasti Subsaharské Afriky žít téměř čtyři miliardy lidí. Zásadní pro hospodářský růst, jak této oblasti, tak celosvětové ekonomiky, je podíl lidí v produktivním věku. Zatímco dnes je tento podíl necelých 54 %, v roce 2100 bude o 10 % vyšší.

Pokles světové populace v produktivním věku

Po dlouhá léta byl růst globální ekonomiky podporován vysokým tempem přírůstku populace v produktivním věku. Jak demonstruje graf níže, v současnosti nastává obrat v tomto trendu a přírůstky se rapidně snižují. Nezahrnujeme-li Subsaharskou Afriku, v roce 2050 začne ve světě ubývat lidí v produktivním věku. Lze tedy konstatovat, že Subsaharská Afrika bude zdrojem růstu světové populace v následujících dekádách.

Růst potenciálního i skutečného produktu

Podobnou demografickou přeměnou si prošly země Latinské Ameriky či východní Asie. Tato změna ve složení populace byla doprovázena zvýšením úspor (lidé v produktivním věku mají tendenci k vyšší míře úspor), vyšší úspory vedly k povzbuzení investic, což byl významný faktor podpory růstu potenciálního i skutečného produktu ekonomiky.

Odhaduje se, že v roce 2050 se vlivem demografické přeměny zvýší příjem na obyvatele v Subsaharské Africe o 25 % a o 55 % v roce 2100. Zásadní pro maximalizace výhod spjatých s demografickou přeměnou je identifikace a následná aplikace správné hospodářské politiky v zúčastněných zemích. Bude-li úspěšně implementována podpůrná politika, příjem na obyvatele může vzrůst až o 50 % do roku 2050 a o 120 % do konce 21. století.

Předpoklady ekonomického růstu

Při takto markantním nárůstu pracovní síly je nutné zajistit, aby práceschopní lidé měli kde pracovat. V průměru by tak měly africké země generovat 18 milionů nových pracovních míst ročně v příštích 20 letech.

V afrických zemích pracuje velké množství lidí v šedé ekonomice, což představuje problém pro jednotlivé státy. Nejen že z příjmů těchto pracovníků nejsou placeny daně, ale také je v tomto sektoru zaznamenána nižší produktivita práce. Proto je nutné omezit množství pracovních míst v šedé ekonomice a vytvářet nová v tzv. formálním sektoru.

Strmý růst populace v Subsaharské Africe bude mít významný vliv na veřejné zdroje. Pro zachování alespoň současné úrovně veřejných služeb je zapotřebí, aby byla zvýšena hustota silničních sítí, zajištěno dostatečné množství elektrické energie a vody a další investice do veřejných služeb (zdravotnictví, vzdělávání a další).

Na tom, jak rychle proběhne zmiňovaná demografická transformace, má významný podíl klesající míra plodnosti. Ta je v současnosti v zemích Subsaharské Afriky na úrovni 4,7 dítěte na jednu ženu. Ovšem trend je klesající, když před dvěma lety byla míra plodnosti 5,05 a před dvaceti lety okolo 6. Důležitý je také fakt, že míra plodnosti je negativně korelovaná s úrovní příjmů. Proto musí africké země usilovat o snižování porodnosti na svých územích.

Nebude-li implementována politika na podporu demografické přeměny, jež zahrnuje nejen situace zmíněné výše, budou země v této oblasti bojovat s enormním nárůstem nezaměstnanosti a dalšími problémy, které mohou mít vážné sociálním a ekonomické důsledky.

Zdroj dat: United Nation, World Bank

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Menu